ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТАЛАНТИ

Услугата е приложима, когато нашият Клиент се нуждае от решение за Talent Monitoring /Идентифициране на таланти/, с цел надеждна информираност за наличните професионалисти по отношение на определени от Клиента критерии.
Услугата включва задълбочен преглед
и анализ на пазара, базирани на специфичните изисквания на Клиента. Най-успешните и подходящи потенциални кандидати се идентифицират, включително нови, „скрити” таланти.

Процесът се извърш
ва чрез нашата широка мрежа от контакти при гарантирана пълна конфиденциалност. След завършване на мониторинга, изготвяме и предоставяме подробен доклад с ключови таланти с профил релевантен на вашите изисквания. Клиентът получава информация за: трите имена на потенциалния кандидат, текуща позиция, настоящ работодател, брой години опит на сходна позиция в съответната област, мотивация за нови възможности (включително очаквания за заплащане).


The service is applicable when our Client needs a custom-made solution for Talent Monitoring in order to see what talents are available on the market with respect to its defined criteria.

 

The service involves continuous and thorough screening of the market for talents based on the client's specific requirements.  The best people are monitored so that the hidden talent can be uncovered.

 

The process will be carried out via our extensive network ensuring complete confidentiality.

 

Once Mapping research is complete, we will deliver a report identifying the key talents, with profiles relevant to your requirements. The Client will receive information about:  full name of the mapped professional, current position, current employer, number of years of experience in the respective area, motivation for new opportunities (including salary expectations).

 

 
free poker