ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ & АДМИНИСТРИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Лизинг на персонал: бизнес услуга, при която едно юридическо лице – консултант /агенция/, предоставя на друго юридическо лице - Клиент, персонал под негово управление. Трудовият договор се сключва с агенцията – тя е официалният работодател. Услугата е гъвкаво решение за компании, които се нуждаят от нови служители, но не желаят, или не са в състояние да ги наемат за постоянно като вътрешен персонал.

 

Администриране на възнаграждения /Труд и работна заплата/:

 

аутсорсинг на дейности, като например регистриране и администриране на трудови договори, добавки и приложения, администриране на възнаграждения, обезщетения и помощи, бонуси, болнични, отпуски и др., като форма на услуга, предоставяна от консултанта на клиентската компания. Подходящо за фирми, в които броя на служителите не оправдава наемането на специалист „Администриране на възнаграждения”, или когато се изисква спазване на пълна конфиденциалност при работа с тази информация.

 

- Staff leasing - formally it is a business service where one legal person – agency provides to another legal person – client, personnel under its management. This service is provided to complete a job or to replace an employee who is absent from work. The service is a flexible solution for the employing companies that need new employees, but do not wish to or are unable to hire them permanently as internal staff.


- Payroll administration – outsourcing of activities such as registering and administration of labor contracts, supplements and annexes, payroll, administration of remunerations, compensations and benefits, bonuses, sick leaves, vacations and other as a form of service provided by the consultant to the client company. It is suitable for companies, where the number of administrated personnel cannot justify the capacity for a dedicated payroll position or when strict confidentiality of information is required.

 

 
free poker